Utskriftsvennlig print  

Arrangørens rett til å kansellere

Messereiser forbeholder seg rett til å avlyse en reise dersom: 

a)
Det er for få deltakere til å gjennomføre en tur. Messereiser er pliktig å underrette de reisende snarest mulig, og senest innen 30 dager før avreisen. Ved en slik kansellering vil Messereiser uten opphold refundere det innbetalte beløp. 

b) 
Det oppstår forhold arrangøren ikke er herre over og som ikke kunne forutses da bindende bestilling ble foretatt, så som krig eller krigstilstand, naturkatastrofer, epidemi og tilsvarende forhold (force majeure) som gjør det vanskelig eller utilrådelig å gjennomføre reisen. 

c) 
Forholdene på reisemålet gjør det utilrådelig å avvikle reisen på grunn av risiko for kundens liv eller helbred. Når en reise avlyses, har kunden krav på full tilbakebetaling av reisens pris. Ut over dette kan kunden ikke gjøre krav gjeldende med mindre han/hun er påført tap som skyldes arrangørens feil eller forsømmelse. Arrangøren kan, dersom denne finner det nødvendig, avbryte en reise eller endre reisemål etter at reisen er påbegynt og eventuelt iverksette returreisen tidligere enn avtalt. I så fall har kunden krav på tilbakebetaling av et beløp som tilsvarer det antall dager kunden ikke har hatt utbytte av reisen. Dette vil ikke gjelde dersom avbrytelsen eller endringen av reisemål skyldes force majeure. 
Messereiser Norge A/S | Rosenholmveien 25 | Postboks 651 | 1411 Kolbotn. | Norge | Tlf: 32 24 36 00 | E-mail: post@messereiser.no
© Copyright 2007
web: Travelmarket Interactive