Utskriftsvennlig print  

Reiseforsikring og avbestillingsforsikring


Messereiser AS anbefaler alle reisende å ha reiseforsikring for reisen, samt avbestillingsforsikring som vil kunne dekke kostnader ved avbestilling i tilfelle sykdom/skade før avreise. 


REISEFORSIKRING

Reiseforsikring kan kjøpes for enkeltreise eller helårsforsikring. 

Vær obs på at selv om man har Europeisk Helsetrygdkort utstedt av NAV, har disse begrensninger som gjør at man bør ha reiseforsikring i tillegg. Les mer om Europeisk Helsetrygdekort herAVBESTILLINGSFORSIKRING

Avbestillingsforsikring koster 6% av reisens pris og må tegnes samtidig med bestilling av reise. 

Europeiske Avbestillingsforsikring dekker annuleringsomkostninger som skyldes:

a)
-akutt sykdom eller ulykkesskade
-uventet akutt forverring av eksisterende sykdom/kronisk lidelse
-dødsfall

b)
-brann
-innbrudd
-naturskade
-vannledningsskade

Punkt b) gjelder kun når disse forhold inntreffer i sikredes egen bolig, kontor eller forretning som som krever at sikrede er tilstede

c) Erstatning utbetales når forhold som nevnt over rammer:

-sikrede eller hans nærmeste familie bosatt i et EØS-land. Som nærmeste familie regnes ektefelle/samboer, barn, barnebarn, oldebarn, foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, søsken, svogre, svigerinner, svigerforeldre og svigerbarn.
-sikredes eneste reiseledsager. Som reiseledsager regnes den person som enten er påført samme reisebevis eller billett som sikrede, eller som har inntegnet seg til reisen sammen med denne, i den hensikt at reisen skal foretas i fellesskap.

d) Erstatning utbetales også dersom en nøkkelperson rammes av forhold som nevnt i punkt a) og b) og når dette medfører at reise/arrangement ikke kan gjennomføres som planlagt. Med nøkkelperson menes den som en gruppe/et reisefølge er avhengig av på en slik måte at reisen/arrangementet ikke kan gjennomføres uten denne personens deltakelse (f.eks. dirigent, kaptein, sjåfør, foreleser mm)


For komplette vilkår pr mars-10 og betingelser, se link over til høyre.

Mange har avbestillingsforsikring gjennom sin reiseforsikring og/eller hjemforsikring, og vi anbefaler alle å sjekke dette opp slik at man slipper å være dobbelt forsikret. 

Messereiser Norge A/S | Rosenholmveien 25 | Postboks 651 | 1411 Kolbotn. | Norge | Tlf: 32 24 36 00 | E-mail: post@messereiser.no
© Copyright 2007
web: Travelmarket Interactive